Пријавете се на советување на тема „Медијација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Медијација“ кое предвидено да се одржи на 11 мај во просториите на Академијата. Предавачи на советувањето ќе бидат Маргарита Николовска, правник – медијатор и Јованка Никодиновска, судија од Апелациониот суд Скопје. Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, преставници од Министерството за правда, адвокати и медијатори. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА РАБОТИЛНИЦА: „Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови“

Проектот „Унапредување на социјалниот дијалог“, финансиран од Европската унија, а спроведен од Меѓународната организација на трудот со поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира Работилница на тема „Примена на меѓународното трудово право од страна на националните судови“. Работилницата е предвидено да се одржи на 18 мај 2016, во х. Арка, Скопје, со почеток во 09 часот. Работилницата е наменета за судии кои постапуваат во областа на трудовото право, како и адвокати. Модератор на Работилницата ќе биде Кристина Михеш, Виш специјалист од Меѓународната организација на трудот за социјален дијалог и трудово право, а ќе се дискутира на следниве теми: – Облигационата моќ на меѓународните стандарди за трудот – правна природа и примена: Надзорниот механизам на МОТ – Кога и како може националните судии и адвокати да го применуваат меѓународното трудово право – Слобода на здружување и заштита на правото на здружување:  Меѓународно право и практика; Национално обичајно право (case law) – Заштита од дискриминација врз основа на здружување и правото на колективно договарање: Меѓународно право и практика, Национално обичајно право – Работни односи и заштита од неправедно отпуштање: Меѓународно право и практика, Национално обичајно право. На крајот од Работилницата, учесниците ќе се здобијат со сертификат. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската […] Повеќе

Сентенци на Вишиот управен суд

Вишиот управен суд објави сентенци од специјализираниот судски Оддел за имотно-правна област и други права, специјализираниот судски Оддел за пензии, права од пензиско и инвалидско осигурување и други права, сентенци од специјализираниот судски Оддел за финансиски, царински, даночни и други права. Сентенците можете да ги проследите  во рамки на БИЛТЕНОТ БР.10 на Вишиот управен суд.     Повеќе

Во Белград одржана регионална работилница за е-учење

Во Белград одржана регионална работилница за е-учење На 21 и 22 април 2016 година во Белград, Србија, Адвокатската комора на РМ со свој преставник учествуваше на  регионалната работилница –  Е-учење за администратори. Обуката е дел од активностите на Регионалната програма за Е-учење која ја спроведува „Партнери Србија“ со поддршка на „Балканската регионална мрежа за владеење на правото“ (BRRLN). Програмата има за цел да се подобри системот на континуирано образование на правници, преку развој на онлајн тренинг програми за адвокати, адвокатски приправници и други правни професионалци од регионов. Во текот на работилницата, на администраторите (преставниците делегирани од коморите во Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Србија) им беа презентирани предностите и механизмите на онлајн системот за обука на адвокати, беа спроведени практични вежби, а беа разменети и компаративни искуства во однос на најчестите предизвиците со кои се соочуваат коморите во регионот. Во дискусијата, преку Скајп се вклучија и странски експерти, кои споделија совети за управување со електронските бази на податоци и  комуникација со членовите на Комората. >> Како член на Балканската регионална мрежа за владеење на правото, македонската Адвокатска комора ја користи електронската платформа каде поставува курсеви за адвокати и останати професионалци во правната професија. Ви препорачуваме да ги посетите курсевите и да ги дадете Вашите коментари. Електронските […] Повеќе

ОБУКА: „Концептот на не-дискриминација за правни практичари“

Адвокатската комора на РМ во соработка со ОБСЕ и Академијата за судии и јавни обвинители од 25 до 27 мај во хотелот Милениум, Битола организира обука на тема  „Концептот на не-дискриминација за правни практичари“ наменета за адвокатите од Апелационото подрачје Битола. Предавачи на обуката ќе бидат  Фатмир Муса – адвокат од Скопје, Хилда Мешкова – судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје, Атанас Георгиевски – Адвокатска комора на РМ (ментор) и Жанета Попоска – ОБСЕ (ментор). Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија до 13 мај на е-маил: lawyermk@mba.org.mk.   >> ПОГРАМА Повеќе

Правно мислење на Врховниот суд за надоместок за експроприрана недвижност

Одделот за граѓански дела при Врховниот суд на Република Македонија, расправајќи по правните прашања од интерес за единствена примена на правото и воедначување на судската практика, на седница одржана на ден 26.02.2016 година, го донесе следното:                                                      ПРАВНО  МИСЛЕЊЕ Надоместокот за експроприрана недвижност во постапката пред судот, се определува по пазарната вредност според видот и карактерот на недвижноста во времето на експропријацијата, врз основа на податоците од Катастарот на недвижности, независно од тоа за кои потреби и намена се експроприра таа недвижност.                                                      О б р а з л о ж е н и е             До Врховниот суд на Република Македонија – Одделот за судска практика, поради воочената неконзистентна примена на законот, од апелационите судови на територијата на Република Македонија, доставено е барање за правно мислење по следното прашање:             Кога е експроприрано земјоделско земјиште за изградба на објекти од јавен интерес кое со Одлука на Владата на Република Македонија е трансформирано во градежно неизградено земјиште и како такво е запишано во јавните книги, за каков вид на земјиште ќе се определи пазарен износ на недвижноста во постапката пред судот за определување на надоместок за експроприраната недвижност?             Имено, ова правно прашање било разгледувано на заедничката работна […] Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ: „Забрана за мачење – член 3 од ЕКЧП / Недостаток на ефикасна истрага“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Забрана за мачење – член 3 од ЕКЧП / Недостаток на ефикасна истрага“ кое предвидено да се  одржи на 9 мај  2016 година (понеделник), во просториите на Академијата. Советувањето е наменето за јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја, како и за адвокати. На Советувањето свое излагање ќе имаат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Штип и проф. д-р Гордан Калајџиев, професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“. Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk. Повеќе

Известување за испит за медијатори во мајска сесија

I. Кандидатот што се пријавува за испитот за медијатор кој нема завршено обука за медијатор, треба да ги достави следните документи: – барање во кое читливо ќе бидат наведени личните податоци, точната адреса, број на телефон (мобилен, домашен или од работното место), единствен матичен број, со уплатница (образец ПП/50) за уплатени парични средства за административна такса во износ од 50,00 денари, назив на примачот – Буџет на Република Македонија, банка на примачот – Народна банка на Република Македонија, трезорска сметка на Народна банка на Република Македонија бр. 1 000 000 000 63 095, уплатна сметка – 840***03161 (трите ѕвездички се однесуваат на шифрата на општината во која подносителот е жител), приходна шифра – 72 23 13, програма 00; – доказ за завршено високо образование VII/I или стекнати 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) во Република Македонија или решение за признавање на соодветна високообразовна квалификација стекната во странство издадено од Министерството на образование и наука; – доказ за завршена обука според акредитирана програма за обука на медијатори од најмалку 70 часа во Република Македонија, односно странство, или решение за признавање на соодветна обука завршена во странство донесено од Одборот; – доказ за работно искуство од најмалку три години по […] Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОТ 461 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

Во согласност со членот 461 од Законот за парничната постапка во стопанските спорови за парично побарување чија што вредност не надминува 1.000.000 денари, а по кои постапката се поведува со тужба пред суд, странките се должни, пред поднесувањето на тужбата да се обидат спорот да го решат по пат на медијација. Во однос на наведената обврска, Министерството за правда достави известување до Адвокатската комора во кое се наведува дека медијаторите кои се стекнале со лиценца за медијатор согласно членот 46 од Законот за медијација, а не се запишани во Именикот на медијатори можат да вршат медијаторски работи согласно одредбите од овој закон. Во моментов, известуваат од Министерството за правда, лиценциран медијатор е Валентина Арсова, контакт тел.: 071 811-410, меил: arsova_valentina@live.com. Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ: „Спогодување за кривична санкција/ Признание за вина/ Забрзани постапки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Правосудната академија на Република Турција, организира советување на тема „Спогодување за кривична санкција/ Признание за вина/  Забрзани постапки“ што ќе се одржи на 5 мај  2016 година(четврток), во просториите на Академијата. Советувањето е наменето за јавни обвинители, судии од кривичните оддели, стручни соработници од апелационото подрачје Скопје, како и за адвокати. На Советувањето свое излагање ќе имаат Спасенка Андонова и Маја Конеска, јавни обвинители во Основното јавно обвинителство гонење на организиран криминал и корупција и јавни обвинители Адвокатите кои се заинтересирани да земат учество, задолжително да се пријават во Адвокатската комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk. Повеќе