АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ

Врз основа на член 19 и член 34 став 2 од Законот за адвокатурата, член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија и член 9 од Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.06.2015 година го донесе следното   АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА АДВОКАТИТЕ   За правилно толкување на примената на Тарифата за награда и надоместок на трошоците на адвокатите во сите случаи кога е дадена правна помош неопходно е најнапред да се има предвид дека согласно член 19 од Законот за адвокатурата, адвокатот има право на награда и надоместок на трошоците за извршената работа во вршењето на адвокатската дејност според Тарифата за наградата и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, а Тарифата ја донесува Управниот одбор на АКРМ согласно член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатурата. Со тоа одредувањето на висината на наградата и трошоците за дадената правна помош е исклучива законска надлежност на АКРМ и неможе да се менува со ничии општи или поединечни акти. Согласно член 34 став 2 точка 5 од Законот за адвокатурата […] Повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Измените и дополнувања на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.84/05…115/14) се објавени во Службен весник на РМ бр.97/2015 и влегуваат во сила од 20 јуни 2015 година, а ќе се применуваат од 1 ноември 2015 година. Новините опфаќаат: – Проширување на опфатот на категоријата ,, регистрационен агент,, со воведување на адвокатите и адвокатските друштва кои имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација, – Пријавата за упис на трговец поединец и трговско друштво ќе се одвива исклучиво по електронски пат преку Системот за е-регистрација. Пријавата за упис ќе се поднесува во хартиена форма само ако уписот се врши врз основа на правосилна судска одлука или одлука на орган на државна управа, -Уписот на основање на трговецот поединец и трговските друштва преку Системот за е-регистрација ќе се врши без надоместок и награда, -Регистрациониот агент трговец поединец и трговско друштво, како сметководител/овластен сметководител, вршат електронско поднесување на пријавата за упис на основање на трговец поединец, ДОО и ДООЕЛ, -Регистрациониот агент адвокат поединец или адвокатско друштво вршат електронско поднесување на пријава за упис на трговец поединец, пријава за упис на основање, промена и бришење на сите […] Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Примена на Законот за здравствено осигурување”, наменето за судии од и советници од Вишиот Управен суд и Управниот суд, адвокати и претставници од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Советувањето ќе се одржи во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, во Скопје на ден 24.06.2015 година /среда/ со почеток во 09,45 часот. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА „КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со ИПА Проектот “Поддршка во спроведувањето на реформите на кривичниот систем” и Адвокатска комора на Република Македонија организира две еднодневни советувања на тема “Компјутерски криминал”. Двете еднодневни советувања ќе се одржат во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, во Скопје, на следните дати:        – 18.06.2015 година /четврток/        – 19.06.2015 година /петок/ Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk, со наведување на датумот на советувањето на кое сакаат да учествуваат. Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРАВНОТО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА МЕНАЏЕРИТЕ СОГЛАСНО ЗТД / ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РИЗИК МЕНАЏМЕНТОТ КАЈ КОМПАНИИТЕ ВО СВЕТЛО НА НОВИТЕ ЕВРОПСКИ РЕГУЛАТИВНИ ПРЕДИЗВИЦИ / НИШТОВНОСТ НА ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ / ОДГОВОРНОСТ НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА СВОИТЕ ОБВРСКИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТЕЧАЈ СПРЕМА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Проектот на УСАИД за јакнење на судството и Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Правното позиционирање на менаџерите согласно ЗТД/ Правните аспекти на ризик менџментот  кај компаниите во светло на новите европски регулативни предизвици / Ништовност на одлуки на собрание на акционери / Одговорност на трговец поединец за своите обврски со посебен осврт на стечај спрема трговен поединец”. Советувањето е наменето за судии од оддели за трговски спровои како и судии од граѓанските оддели, адвокати и претставници на Стопанските комори на Република Македонија. Советувањето ќе се одржи на 18 – 19 јуни 2015 година /четврток и петок/ во просториите на хотел “Холидеј Ин”, Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе