ИЗМЕНЕТА ВЕРЗИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

До Адвокатската комора на Република Македонија е доставена изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казни заради давање мислење во смисла на член 1 од Законот за измена на Кривичниот законик (Службен весник на Република Македонија бр.28/2014). Од страна на Претседателот на Врховниот суд ни беше оставен рок од еден работен ден Адвокатската комора да достави мислење.  Го известивме Претседателот дека тоа е недоволен рок за давање одговорно мислење и дека комората во разумен рок ќе ја анализира изменетата верзија на Правилникот и ќе даде свое мислење. Поради тоа се повикуваат членовите на комората да ја ананлизираат изменетата верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казните и во наредните 7 дена да достават мислење до Управниот одбор.   Прилог: Изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казните Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА НАПРЕДНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА – МОДУЛ 1

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финанска поддршка на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје и ОПДАТ Програмата при Амбасадата на САД во Република Македонија, продолжува со реализација на специјализирани обуки за новиот Закон за кривична постапка. Напредната обука која се однесува на модул 1 – Предистражна постапка, е наменета за сите адвокати кои веќе ги поминале основните обуки. Напредната обука за новиот Закон за кривична постапка, Предистражна постапка – модул 1, ќе се одржи во периодот од 28 – 30 Април 2014 година, во Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на оваа обука, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил. lawyermk@mba.org.mk најдоцна до 22 Април 2014 година. Повеќе

ОСНОВНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, чија примена започна од 1 декември 2013 година. Како што сте веќе информирани, обуките ги држат домашни и странски експерти и истите опфаќаат учење на основни судски вештини, со посебен акцент на учење на практичните вештини. Имено, ќе бидат објаснети релевантните делови од новиот Закон за кривична постапка и основните судски вештини. Овие вештини вклучуваат како и кога да се пристапи кон спогодување за вина, што е целта на воведниот говор, односно што претставува и како изгледа директното и вкрстеното испитување. На крајот на обуката ќе бидат доделени сертификати од Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора. Овие обуки се отворени за сите заинтересирани адвокати и се бесплатни. Предвидено е на една обука да земат учество најмногу 20 адвокати, со цел на секој учесник да му се даде можност да ја вежба секоја вештина посебно и да биде оценет од страна на експертите.   Основната обука за новиот ЗКП е закажана за следниот термин:  25 април – 26 април 2014 година   Обуката ќе се одржи во Скопје во “Клуб на новинари“ и се состои [...] Повеќе

НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ НА АКРМ ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на 31,03,2014 година на која присуствуваа сите членови на Управниот одбор, едногласно донесе образложена Одлука за давање на негативно мислење за Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој Претседателот на Врховниот суд на РМ го достави до комората врз основа на член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик. Мислењето може да го видите тука : Мислење до Врховен суд на Република Македонија    Повеќе

МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКА КОМОРА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Од страна на Претседателот на Врховен суд на Република Македонија е доставен до Адвокатска комора на Република Македонија текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој што се донесува по претходно прибавено мислење од Адвокатска комора на Република Македонија. Комората треба да даде мислење најдоцна до 31 март 2014 година. Ги повикуваме адвокатите да достават до Управниот одбор на АКРМ свое мислење. Текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните може да го превземете тука: Правилник за начинот на одмерување на казните. Повеќе

10,02,2014 ГОДИНА – КРАЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ДОСТАВА НА АДВОКАТИТЕ

10,02,2014 ГОДИНА – КРАЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ДОСТАВА НА АДВОКАТИТЕ Почитувани колеги, Согласно Известувањето од Основен суд Скопје 2 Скопје, како и законската обврска предвидена во Законот за парнична постапка член 98 став 4, Ве информираме дека е потребно да поднесете барање за регистрација на електронско сандаче до судот за користење на Системот за електронска достава на документи со прилог тековна состојба, најдоцна до 10,02,2014 година. Истовремено Ве известуваме дека е потребно адвокатите и електронски да се најават на потралот edostava.sud.mk  најдоцна до 10,02,2014 година. Доколку адвокатите не постапат во предвидениот рок спред даденото задолжение, Судот ќе постапува во согласност со член 98 став 8 од ЗПП. Прилог : Известување од Основен суд Скопје 2 за е-достава Повеќе

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА РАСПРАВА ПО ГРАЃАНСКИОТ ЗАКОНИК

До Адвокатската комора на Република Македонија се доставени предлог текстовите на делови од Граѓанскиот законик на Република Македонија, Книга 3 – Облигациони односи и Книга 4 – Наследноправни односи. Ги објавуваме текстовите со повик до сите членови на Адвокатска комора на Република Македонија да се вклучат во јавната расправа со свои предлози за дополнувања и измени на текстот.   Прилог : Работна верзија на Граѓанскиот законик на РМ книга 3 Облигациони односи Работна верзија на Граѓанскиот законик на РМ книга 4 Наследноправни односи     Повеќе

АДВОКАТСКИ РОКОВНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Почитувани колеги, Во тек е подигнување на Адвокатските роковници за 2014 година. Заради избегнување на проблемите со доставата на адвокатските роковници, оваа година адвокатите кои се регистрирани за вршење на адвокатската дејност во Скопје, роковниците треба да ги подигнат од просториите на Адвокатската комора. Останатите колеги кои адвокатската дејност ја вршат во другите градови, истите треба да ги подигнат од адвокатските канцеларии на следните колеги адвокати: БИТОЛА адв. МАРГА СОТИРОСКА ПРИЛЕП адв. ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА РЕСЕН адв. ВЕСНА ПЕЦАЛЕВСКА ОХРИД адв. ЉУБЧО НАУМОВСКИ СТРУГА адв. КЛИМЕ МАРТИНОСКИ КИЧЕВО адв. СПАСЕ СТЕФАНОСКИ ТЕТОВО адв. СИМО ТРИПУНОСКИ ГОСТИВАР адв. ФИЛИП ФИЛИПОСКИ КУМАНОВО адв. ЖИКИЦА СТОИЛКОВИЌ СВЕТИ НИКОЛЕ адв. ЈАНЧЕ ЈАНЕВСКИ ШТИП адв. ЕМИЛ НЕДКОВ КРИВА ПАЛАНКА адв. ВЕСЕЛИН КОЛЕВСКИ КОЧАНИ адв. СВЕТЛАНА КУЗМАНОВА ВЕЛЕС адв. КОСТА НОЈКОВ СТРУМИЦА адв. НИКОЛА ПЕТРОВ РАДОВИШ адв. НИКОЛА КАМЧЕВ ГЕВГЕЛИЈА адв. ГЛИГОР ВЛАХОВ КАВАДАРЦИ адв. ЖИВКО АЈТОВ НЕГОТИНО адв. МАРИНА ДИМИТРОВА ВИНИЦА адв. СЛАВЧО АЛЕКСОВ ДЕЛЧЕВО адв. ДУШКО СИМОВ БЕРОВО адв. ЛИЛЈАНА ПОРТАРСКА ПРОБИШТИП адв. ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА Повеќе

ПО БАРАЊЕ НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РМ ВОВЕДЕН ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПОСЕТИ И ВО ЗАТВОР СКОПЈЕ

Барањето поднесено од страна на Адвокатската комора на Република Македонија со цел олеснување на работите со кои се соочуваат адвокатите при остварување на правото на адвокатот на посети на осудените и притворените лица, беше прифатено од страна на надлежните институции,  со воведување на електронски систем за закажување на посети во КПД Идризово. Согласно известувањето кое ни беше доставено од Управата за извршување на санкции при Министерството за правда на РМ, електронскиот систем за закажување на посети сега е воведен и во Затвор Скопје. Посетите во Затвор Скопје ќе се реализираат секој работен ден во периодот од 08,30 до 16,00 часот. Адвокатите, доколку треба да реализираат посета на притворено или осудено лице во Затвор Скопје, посетата најпрвин треба да ја закажат на телефонскиот број: 02/2650-546. Прилог : * Известување од Управата за извршување на санкции за начинот на закажување на посети на притворени и осудени лица * Известување од Затвор Скопје Повеќе

ЗАКЛУЧОК НА РАБОТНОТО ТЕЛО ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ ВО СУДОВИТЕ ВО ОДНОС НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ДОСТАВА

Работното тело за стандардизација на постапките во судовите, на својата седница одржана на 20,12,2013 година донесе Заклучок, кој се однесува за електронската достава и ги содржи Упатството за електронска достава и условите за користење на системот за електронска достава на судски документи. Прилог :  Заклучок на Работното тело за стандардизација на постапките во судовите, Упатство за електронска достава и Услови за користење на системот за електронска достава на судски документи Повеќе