ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОВИТЕ 2, 3 И 5 ОД ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Практична примена на членовите 2, 3 и 5 од Европската конвенција за човекови права”. Советувањето ќе се одржи во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители – ламела 1, во Скопје на ден 09.06.2015 година /вторник/. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе

СООПШТЕНИЕ

Почитувани колеги, По повод 70 години од постоењето на адвокатурата во Република Македонија, во дневниот весник “Нова Македонија” почнувајќи од денес 19 мај 2015 година ќе излезе фељтон во неколку продолженија, изготвен од Ставре Џиков и Александар Џиков. Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Адвокатската комора на Република Македонија закажа посебна седница на Управниот одбор на која ќе се изготви автентично толкување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите и притоа ќе се разгледуваат повеќе спорни прашања: Правото на надоместок на сите трошоци утврдени со АТ; Досудување на патни трошоци за адвокат чие седиште е надвор од општината каде што се наоѓа седиштето на надлежниот суд; Непризнавање на награда за состав на трошковник; Досудување на трошоци за застапување за одржано посебно рочиште за донесување и објавување на пресуда. Се повикуваат сите колеги кои имале други проблеми или негативни искуства во практичната примена на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите, да се обратат до Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил. lawyermk@mba.org.mk, најдоцна до 04.05.2015 година, како истите би биле разгледани на седницата и опфатени со Автентичното толкување на АТ. Повеќе

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ

Почитувани колеги, Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е во правна важност и практична примена од 2009 година и одтогај, по однос на пресметување на придонесите на адвокатите не бил менуван, ниту е сменета практичната примена. По повод измените на овој Закон со кои се укина максималниот износ на пресметување на плати (кој набрзо е вратен) уште во февруари месец оваа година Управниот одбор и Претседателот на АКРМ побараа измени на законската регулатива во смисол основица за придонеси да биде платата која што адвокатот како самовработено лице самостојно ќе си ја одредува во вид на заработувачка, а бруто платата  ќе се признава во трошоците на работењето на адвокатите. Се разбира најниска основица за пресметување придонеси, како и во сегашниот закон ќе биде износот на една просечна плата. Со тоа  и самовработените лица ќе имаат ист третман со останатите вработени лица и по однос на правото на заработувачка како лично примање и по однос на правото на плата како заработувачката но и третманот на платата и придонесите како трошок на работењето. Според досегашната регулатива како трошок на работењето се признаваат само придонесите. Неточни се информациите дека придонесите ќе се пресметуваат на поинаков начин од досега (наводно на цел нето приход), […] Повеќе

СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИ ВЕШТАЧЕЊА КАКО ОСНОВА ЗА КВАЛИТЕТНО РЕШАВАЊЕ НА СУДСКИ СПОРОВИ”

Бирото за судски вештачења – Скопје организира Второ стручно советување од областа на сообраќајното и машинско вештачење, на кое советување учество ќе земат еминентни професори од Македонија и регионот, како и стручни лица од сообраќајната и машинската област. Советувањето ќе се одржи на ден 7 и 8 Мај 2015 година /четврток и петок/, во хотел Силекс во Охрид. Сите заинтересирани кои би сакале да земат учество на советувањето, повеќе информации во однос на темите кои ќе се обработуваат и во однос на начинот на пријавување можат да најдат тука: Покана за стручно советување 2015 Повеќе

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАКЛУЧОК НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОДНОС НА НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ПРАВОСУДНИОТ СИСТЕМ ПРИ ДОНЕСУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ПРЕСУДИ ЗА РАБОТНИ СПОРОВИ

Во прилог Ви ја доставуваме Информацијата за реализација на Заклучок на Владата на Република Македонија по однос на неусогласеност на институциите во правосудниот систем при донесување на судските пресуди за работни спорови, со цел Ваше запознавање и унифицирање на петитумите на тужбеното барање кај работните спорови, во правец на цитирање на износот на месечната нето плата, на кој износ адвокатите би требало да бараат тужените да ги пресметаат и извршат исплата на придонесите од задолжително социјално осигурување, односно истите да бидат описно содржани на име бруто плата. Прилог:  Информација за реализација на Заклучок на Владата на Република Македонија по однос на неусогласеност на институциите во правосудниот систем при донесување на судските пресуди за работни спорови   Повеќе

АДВОКАТСКИ РОКОВНИЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани колеги, Во тек е подигнување на Адвокатските роковници за 2015 година. Заради избегнување на проблемите со доставата на адвокатските роковници, оваа година адвокатите кои се регистрирани за вршење на адвокатската дејност во Скопје, роковниците треба да ги подигнат од просториите на Адвокатската комора на Република Македонија или од просторијата на АКРМ во Апелационен суд Скопје. Колегите кои адвокатската дејност ја вршат во другите градови, роковниците можат да ги подигнат од адвокатските канцеларии на претседателите на односната Адвокатска заедница. Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ДИСЦИПЛИНСКИОТ ОБВИНИТЕЛ

  ДО СИТЕ АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУШТВА   Согласно на член 30 став 1 од Законот за адвокатура, определено е дека адвокатите се одговорни за стручно и совесно вршење на адвокатската должност и за чување на угледот на адвокатурата, а согласно на став 3 од тој член, со акт на Адвокатската комора на Република Македонија, поблиску се утврдуваат повредите на вршење на адвокатската должност и угледот на адвокатурата. Рекламирањето на адвокатот и адвокатската дејност и давањето на правни совети е забрането со актите на Адвокатската комора на Република Македонија, и тоа со Статутот, Кодексот на професионална етика и Правилникот за дисциплинска одговорност на АКРМ. Според Член 51 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија “Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и давање на правни совети во печатени и електронски медиуми. Не се смета за рекламирање истакнувањето на податоци на адвокатот или адвокатското друштво на нивната лична ВЕБ страна на интернет, под услови определени во Правилникот за дисциплинска одговорност.” Во Кодексот на професионална етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на АКРМ, дел 1. Општи Принципи, точка 5 – лично рекламирање, е определно: “Адвокатот не смее да се рекламира или да бара личен публицитет на недостоен начин”. Согласно […] Повеќе

10 ДЕКЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН НА АДВОКАТИТЕ

Почнувајќи од оваа година по иницијатива на CCBE – Сојуз на адвокатски комори на Европа, започнува одбележување на Европски Ден на Адвокатите, со цел јавноста да се предупреди и поттикне на размислување за суштината на адвокатската професија како заштитник на човековите права и несомнено еден од најважните фактори во општеството. Оваа година одбран е 10 Декември, со оглед дека се поклопува со Светскиот ден на човекови права. Темата усвоена од CCBE е “Mасовно државно следење на комуникациите помеѓу адвокатите и клиентите”. Адвокатската комора на Република Македонија ги поттикнува своите членови на on-line дискусија на тема ” Доверлив однос помеѓу адвокат и клиент, заштита на професионална тајна и предметот на работа (состојби, регулатива и унапредување)”. Ве поттикнуваме Вашите размислувања на темата да ги доставувате во електронска форма до Адвокатската комора на Република Македонија. Во тој правец CCBE продуцираше интервју со Бен Визден, правен советник на Едвард Сноуден, кое можете да го погледнете тука. Повеќе

БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА

  `БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА`  Дневник, објавено на 21 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=BFD53A745F05564897317899AB477099 Повеќе