ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “КОНЦЕПТ НА ЕДНАКВОСТ И АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА” НАМЕНЕТО ЗА АДВОКАТИ ОД АПЕЛАЦИОНОТО ПОДРАЧЈЕ СКОПЈЕ

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Адвокатската комора на Република Македонија, организира советување на тема “Концепт на еднаквост и антидискриминација”, наменето за судии од граѓанските оддели и адвокати од апелационото подрачје Скопје. Советувањето ќе се одржи од 08 – 10 Јули 2015 година /среда-петок/ во х. Милениум, Охрид. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk.     Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА ТРКАЛЕЗНИ МАСИ НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ЗКП – ДОСЕГАШНИТЕ ИСКУСТВА И ПРАКСА”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со ИПА Проектот “Поддршка во спроведувањето на реформите на кривичниот систем” и Адвокатска комора на Република Македонија организира две еднодневни тркалезни маси на тема “Примена на ЗКП – досегашните искуства и пракса”. Двете еднодневни тркалезни маси ќе се одржат во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, во Скопје, на следните дати: 29.06.2015 година /понеделник/ 30.06.2015 година /вторник/ Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на овие тркалезни маси, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk, со наведување на датумот на тркалезната маса на која сакаат да учествуваат. Повеќе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ

Измените и дополнувања на Законот за едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Службен весник на РМ бр.84/05…115/14) се објавени во Службен весник на РМ бр.97/2015 и влегуваат во сила од 20 јуни 2015 година, а ќе се применуваат од 1 ноември 2015 година. Новините опфаќаат: – Проширување на опфатот на категоријата ,, регистрационен агент,, со воведување на адвокатите и адвокатските друштва кои имаат овластување за поднесување пријава за упис преку Системот за е-регистрација, – Пријавата за упис на трговец поединец и трговско друштво ќе се одвива исклучиво по електронски пат преку Системот за е-регистрација. Пријавата за упис ќе се поднесува во хартиена форма само ако уписот се врши врз основа на правосилна судска одлука или одлука на орган на државна управа, -Уписот на основање на трговецот поединец и трговските друштва преку Системот за е-регистрација ќе се врши без надоместок и награда, -Регистрациониот агент трговец поединец и трговско друштво, како сметководител/овластен сметководител, вршат електронско поднесување на пријавата за упис на основање на трговец поединец, ДОО и ДООЕЛ, -Регистрациониот агент адвокат поединец или адвокатско друштво вршат електронско поднесување на пријава за упис на трговец поединец, пријава за упис на основање, промена и бришење на сите […] Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Примена на Законот за здравствено осигурување”, наменето за судии од и советници од Вишиот Управен суд и Управниот суд, адвокати и претставници од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Советувањето ќе се одржи во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, во Скопје на ден 24.06.2015 година /среда/ со почеток во 09,45 часот. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊА НА ТЕМА „КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со ИПА Проектот “Поддршка во спроведувањето на реформите на кривичниот систем” и Адвокатска комора на Република Македонија организира две еднодневни советувања на тема “Компјутерски криминал”. Двете еднодневни советувања ќе се одржат во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, во Скопје, на следните дати:        – 18.06.2015 година /четврток/        – 19.06.2015 година /петок/ Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk, со наведување на датумот на советувањето на кое сакаат да учествуваат. Повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА „ПРАВНОТО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА МЕНАЏЕРИТЕ СОГЛАСНО ЗТД / ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА РИЗИК МЕНАЏМЕНТОТ КАЈ КОМПАНИИТЕ ВО СВЕТЛО НА НОВИТЕ ЕВРОПСКИ РЕГУЛАТИВНИ ПРЕДИЗВИЦИ / НИШТОВНОСТ НА ОДЛУКИ НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ / ОДГОВОРНОСТ НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ЗА СВОИТЕ ОБВРСКИ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТЕЧАЈ СПРЕМА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Проектот на УСАИД за јакнење на судството и Адвокатска комора на Република Македонија организира советување на тема “Правното позиционирање на менаџерите согласно ЗТД/ Правните аспекти на ризик менџментот  кај компаниите во светло на новите европски регулативни предизвици / Ништовност на одлуки на собрание на акционери / Одговорност на трговец поединец за своите обврски со посебен осврт на стечај спрема трговен поединец”. Советувањето е наменето за судии од оддели за трговски спровои како и судии од граѓанските оддели, адвокати и претставници на Стопанските комори на Република Македонија. Советувањето ќе се одржи на 18 – 19 јуни 2015 година /четврток и петок/ во просториите на хотел “Холидеј Ин”, Скопје. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е–маил: lawyermk@mba.org.mk . Повеќе