ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА “ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ И ПРАВОТО НА ВЛАДЕНИЕ”

Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев” во соработка со Адвокатската комора на Република Македонија организира советување на тема “Заштита на правото на сопственост и правото на владение”. Советувањето ќе се одржи на ден 24 Март 2015 година /вторник/  во Академијата за судии и јавни обвинители со почеток во 10.00 часот. Сите колеги кои се заинтересирани да земат активно учество на ова советување, задолжително да се пријават во Адвокатска комора на Република Македонија на е-маил: lawyermk@mba.org.mk. Повеќе

АДВОКАТСКИ РОКОВНИЦИ ЗА 2015 ГОДИНА

Почитувани колеги, Во тек е подигнување на Адвокатските роковници за 2015 година. Заради избегнување на проблемите со доставата на адвокатските роковници, оваа година адвокатите кои се регистрирани за вршење на адвокатската дејност во Скопје, роковниците треба да ги подигнат од просториите на Адвокатската комора на Република Македонија или од просторијата на АКРМ во Апелационен суд Скопје. Колегите кои адвокатската дејност ја вршат во другите градови, роковниците можат да ги подигнат од адвокатските канцеларии на претседателите на односната Адвокатска заедница. Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ДИСЦИПЛИНСКИОТ ОБВИНИТЕЛ

  ДО СИТЕ АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУШТВА   Согласно на член 30 став 1 од Законот за адвокатура, определено е дека адвокатите се одговорни за стручно и совесно вршење на адвокатската должност и за чување на угледот на адвокатурата, а согласно на став 3 од тој член, со акт на Адвокатската комора на Република Македонија, поблиску се утврдуваат повредите на вршење на адвокатската должност и угледот на адвокатурата. Рекламирањето на адвокатот и адвокатската дејност и давањето на правни совети е забрането со актите на Адвокатската комора на Република Македонија, и тоа со Статутот, Кодексот на професионална етика и Правилникот за дисциплинска одговорност на АКРМ. Според Член 51 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија “Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и давање на правни совети во печатени и електронски медиуми. Не се смета за рекламирање истакнувањето на податоци на адвокатот или адвокатското друштво на нивната лична ВЕБ страна на интернет, под услови определени во Правилникот за дисциплинска одговорност.” Во Кодексот на професионална етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на АКРМ, дел 1. Општи Принципи, точка 5 – лично рекламирање, е определно: “Адвокатот не смее да се рекламира или да бара личен публицитет на недостоен начин”. Согласно […] Повеќе

10 ДЕКЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН НА АДВОКАТИТЕ

Почнувајќи од оваа година по иницијатива на CCBE – Сојуз на адвокатски комори на Европа, започнува одбележување на Европски Ден на Адвокатите, со цел јавноста да се предупреди и поттикне на размислување за суштината на адвокатската професија како заштитник на човековите права и несомнено еден од најважните фактори во општеството. Оваа година одбран е 10 Декември, со оглед дека се поклопува со Светскиот ден на човекови права. Темата усвоена од CCBE е “Mасовно државно следење на комуникациите помеѓу адвокатите и клиентите”. Адвокатската комора на Република Македонија ги поттикнува своите членови на on-line дискусија на тема ” Доверлив однос помеѓу адвокат и клиент, заштита на професионална тајна и предметот на работа (состојби, регулатива и унапредување)”. Ве поттикнуваме Вашите размислувања на темата да ги доставувате во електронска форма до Адвокатската комора на Република Македонија. Во тој правец CCBE продуцираше интервју со Бен Визден, правен советник на Едвард Сноуден, кое можете да го погледнете тука. Повеќе

БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА

  `БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА`  Дневник, објавено на 21 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=BFD53A745F05564897317899AB477099 Повеќе

МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА

  `МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА`   Дневник, објавено на 20 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=3ED642BB4CC0BE4AA1D7CFFA77F7D9FE Повеќе

НОТАРИЈАТОТ ЗАЗЕМА УЛОГА КОЈА НЕ МУ ПРИПАЃА

  `НОТАРИЈАТОТ ЗАЗЕМА УЛОГА КОЈА НЕ МУ ПРИПАЃА…`   Академик, објавено на 11 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк:  http://www.akademik.mk/dodevski-notarite-reteriraat-vo-svoite-stavovi-zaednichka-beshe-initsijativata-za-istite-troshotsi-da-se-obezbedi-pogolema-pravna-sigurnost-za-graganite       Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА РМ ЗА ОБЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА

Министерството за правда на Република Македонија на ден 06,11 2014 година во Бирото за јавни набавки објави оглас бр.30 за набавка на услуга за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај од вториот дел на испитот и случаите за оцена на вештините за спроведување на испитот за медијатори, за потребите на Министерството за правда. Огласот и тендерската документација може да ги видите на сајтот на Бирото за јавни набавки како и на веб страната на Министерството за правда. Сите колеги кои се заинтересирани да аплицираат на објавениот оглас, тендерската документација може да ја подигнат од сајтот на Бирото за јавни набавки, ЕСЈН – доколку сте регистрирани на истиот сајт или лично во Министерството за правда, ул.Јуриј Гагарин бр.15, Скопје. Повеќе

ОТВОРЕНА ПРОСТОРИЈА НА АКРМ ВО ЗГРАДАТА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ

ОТВОРЕНА ПРОСТОРИЈА НА АКРМ ВО ЗГРАДАТА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ Просторијата на Адвокатска комора на Република Македонија во зградата на Апелациониот суд Скопје беше отворена во присуство на Претседателот на АКРМ Никола Додевски, в.д. Претседателот на Апелациониот суд Скопје Љиљана Ивановска Шопова и сите членови на Управниот одбор на АКРМ. Отварањето на просторијата на Адвокатската комора на Република Македонија во зградата на Апелациониот суд Скопје, претставува значаен чекор во заложбите за менување на односот кон адвокатурата и враќање на вистинската позиција на адвокатите во државата. „Идејата за отворање на оваа просторија не преставува само овозможување на покомфорно обавување на нашите обврски меѓу судењата и во застапувањето додека сме во судските згради, туку преставува и еден чекор кон менување на односот кон адвокатурата и ставање на адвокатите во вистинската позиција во државата, која ја заслужуваат. Она што за сето време постојано го повторуваме – сега особено со новите законски измени во однос на кривичната, но и во граѓанската постапка – е дека и одбраната и обвинителите имаат еднакви позиции.  Ако тоа е така, тогаш и условите за работа треба се такви“, истакна Додевски на отворањето на Канцеларијата. Просторијата на Адвокатската комора наменета за адвокатите, која се наоѓа на првиот кат во зградата на Апелациониот суд Скопје, (просторија број 43) е реновирана […] Повеќе

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам објавен во Службен Весник на РМ број.130/2014, (истиот може да се превземе и од веб страната на Управата за финансиско разузнавање www.ufr.gov.mkво делот прописи) ги утврдува мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Согласно одредбите на овој Закон, или конкретно чл.34 од Законот, ВЕ ПОТСЕТУВАМЕ дека и адвокатите се обврзани да изготвуваат Програма за имплементација на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, и истата се должни да ја достават до Управата за финансиско разузнавање, при Министерството за финансии на Република Македонија. Во прилог на ова потсетување објавуваме терк на Програмата, усогласена со новиот закон, која треба да ја пополните и да ја доставите до надлежната институција. Полињата означени со жолта боја во Програмата треба да бидат пополнети од страна на адвокатите и тоа во делот во воведот, именување на овластено лице и на последната страна датум, потпис и печат (корекции со пенкало или молив не се прифаќаат). Теркот може да се дополни и од страна на адвокатите доколку сметате дека одредена процедура треба да се дообјасни или образложи согласно Вашите искуства. Потенцираме дека согласно член 122 […] Повеќе