ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ДИСЦИПЛИНСКИОТ ОБВИНИТЕЛ

  ДО СИТЕ АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУШТВА   Согласно на член 30 став 1 од Законот за адвокатура, определено е дека адвокатите се одговорни за стручно и совесно вршење на адвокатската должност и за чување на угледот на адвокатурата, а согласно на став 3 од тој член, со акт на Адвокатската комора на Република Македонија, поблиску се утврдуваат повредите на вршење на адвокатската должност и угледот на адвокатурата. Рекламирањето на адвокатот и адвокатската дејност и давањето на правни совети е забрането со актите на Адвокатската комора на Република Македонија, и тоа со Статутот, Кодексот на професионална етика и Правилникот за дисциплинска одговорност на АКРМ. Според Член 51 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија “Забрането е рекламирање на адвокатската дејност и давање на правни совети во печатени и електронски медиуми. Не се смета за рекламирање истакнувањето на податоци на адвокатот или адвокатското друштво на нивната лична ВЕБ страна на интернет, под услови определени во Правилникот за дисциплинска одговорност.” Во Кодексот на професионална етика на адвокатите, адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници на АКРМ, дел 1. Општи Принципи, точка 5 – лично рекламирање, е определно: “Адвокатот не смее да се рекламира или да бара личен публицитет на недостоен начин”. Согласно […] Повеќе

10 ДЕКЕМВРИ – ЕВРОПСКИ ДЕН НА АДВОКАТИТЕ

Почнувајќи од оваа година по иницијатива на CCBE – Сојуз на адвокатски комори на Европа, започнува одбележување на Европски Ден на Адвокатите, со цел јавноста да се предупреди и поттикне на размислување за суштината на адвокатската професија како заштитник на човековите права и несомнено еден од најважните фактори во општеството. Оваа година одбран е 10 Декември, со оглед дека се поклопува со Светскиот ден на човекови права. Темата усвоена од CCBE е “Mасовно државно следење на комуникациите помеѓу адвокатите и клиентите”. Адвокатската комора на Република Македонија ги поттикнува своите членови на on-line дискусија на тема ” Доверлив однос помеѓу адвокат и клиент, заштита на професионална тајна и предметот на работа (состојби, регулатива и унапредување)”. Ве поттикнуваме Вашите размислувања на темата да ги доставувате во електронска форма до Адвокатската комора на Република Македонија. Во тој правец CCBE продуцираше интервју со Бен Визден, правен советник на Едвард Сноуден, кое можете да го погледнете тука. Повеќе

БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА

  `БОРБАТА НА НОТАРИТЕ Е ЗА 11 МИЛИОНИ ЕВРА`  Дневник, објавено на 21 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=BFD53A745F05564897317899AB477099 Повеќе

МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА

  `МАКЕДОНСКИТЕ НОТАРИ УЧАТ ЛЕКЦИИ ВО СКОПЈЕ ОД ОСПОРЕНАТА БОСАНСКА КОМОРА`   Дневник, објавено на 20 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк: http://dnevnik.mk/?ItemID=3ED642BB4CC0BE4AA1D7CFFA77F7D9FE Повеќе

НОТАРИЈАТОТ ЗАЗЕМА УЛОГА КОЈА НЕ МУ ПРИПАЃА

  `НОТАРИЈАТОТ ЗАЗЕМА УЛОГА КОЈА НЕ МУ ПРИПАЃА…`   Академик, објавено на 11 Ноември 2014 година   прочитајте на следниот линк:  http://www.akademik.mk/dodevski-notarite-reteriraat-vo-svoite-stavovi-zaednichka-beshe-initsijativata-za-istite-troshotsi-da-se-obezbedi-pogolema-pravna-sigurnost-za-graganite       Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД МИНСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ЗА РМ ЗА ОБЈАВЕН ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА

Министерството за правда на Република Македонија на ден 06,11 2014 година во Бирото за јавни набавки објави оглас бр.30 за набавка на услуга за подготовка на испитни прашања од првиот дел на испитот, студиите на случај од вториот дел на испитот и случаите за оцена на вештините за спроведување на испитот за медијатори, за потребите на Министерството за правда. Огласот и тендерската документација може да ги видите на сајтот на Бирото за јавни набавки како и на веб страната на Министерството за правда. Сите колеги кои се заинтересирани да аплицираат на објавениот оглас, тендерската документација може да ја подигнат од сајтот на Бирото за јавни набавки, ЕСЈН – доколку сте регистрирани на истиот сајт или лично во Министерството за правда, ул.Јуриј Гагарин бр.15, Скопје. Повеќе

ОТВОРЕНА ПРОСТОРИЈА НА АКРМ ВО ЗГРАДАТА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ

ОТВОРЕНА ПРОСТОРИЈА НА АКРМ ВО ЗГРАДАТА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ Просторијата на Адвокатска комора на Република Македонија во зградата на Апелациониот суд Скопје беше отворена во присуство на Претседателот на АКРМ Никола Додевски, в.д. Претседателот на Апелациониот суд Скопје Љиљана Ивановска Шопова и сите членови на Управниот одбор на АКРМ. Отварањето на просторијата на Адвокатската комора на Република Македонија во зградата на Апелациониот суд Скопје, претставува значаен чекор во заложбите за менување на односот кон адвокатурата и враќање на вистинската позиција на адвокатите во државата. „Идејата за отворање на оваа просторија не преставува само овозможување на покомфорно обавување на нашите обврски меѓу судењата и во застапувањето додека сме во судските згради, туку преставува и еден чекор кон менување на односот кон адвокатурата и ставање на адвокатите во вистинската позиција во државата, која ја заслужуваат. Она што за сето време постојано го повторуваме – сега особено со новите законски измени во однос на кривичната, но и во граѓанската постапка – е дека и одбраната и обвинителите имаат еднакви позиции.  Ако тоа е така, тогаш и условите за работа треба се такви“, истакна Додевски на отворањето на Канцеларијата. Просторијата на Адвокатската комора наменета за адвокатите, која се наоѓа на првиот кат во зградата на Апелациониот суд Скопје, (просторија број 43) е реновирана […] Повеќе

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам објавен во Службен Весник на РМ број.130/2014, (истиот може да се превземе и од веб страната на Управата за финансиско разузнавање www.ufr.gov.mkво делот прописи) ги утврдува мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Согласно одредбите на овој Закон, или конкретно чл.34 од Законот, ВЕ ПОТСЕТУВАМЕ дека и адвокатите се обврзани да изготвуваат Програма за имплементација на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, и истата се должни да ја достават до Управата за финансиско разузнавање, при Министерството за финансии на Република Македонија. Во прилог на ова потсетување објавуваме терк на Програмата, усогласена со новиот закон, која треба да ја пополните и да ја доставите до надлежната институција. Полињата означени со жолта боја во Програмата треба да бидат пополнети од страна на адвокатите и тоа во делот во воведот, именување на овластено лице и на последната страна датум, потпис и печат (корекции со пенкало или молив не се прифаќаат). Теркот може да се дополни и од страна на адвокатите доколку сметате дека одредена процедура треба да се дообјасни или образложи согласно Вашите искуства. Потенцираме дека согласно член 122 […] Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЦЕЛОСНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИЕМ НА ПОЛНОМОШНА

Заради воведување целосна евиденција прием на полномошна  доставени од полномошниците на обвинетите и разграничување на начинот на прием на полномошната со кои полномошниците ги посетуваат притворените лица во затворите, Основниот суд Скопје 1 Скопје известува за следното: Од страна на Основниот суд Скопје 1 Скопје заради воведување целосна евиденција за прием на полномошна во судот доставени од полномошниците на обвинетите и разграничување на начинот на прием на полномошната со кои полномошниците ги посетуваат притворените лица во Затворите, воведена е внатрешна процедура за прием на полномошна во притворските предмети. Имено, воведен е посебен штембил за прием на полномошно за посета на притвореник кој е единствено валиден за да може полномошникот да биде пропуштен да посети притвореник во затворот. Со оглед да ваквиот штембил ќе започне да се применува од 22.09.2014 година, сите полномошници кои веќе имаат приемен печат на полномошното, ќе бидат непречено пропуштани да ги посетат притворениците, но истите имаат обврска, да ги ажурираат полномошната, со цел да можат наредниот пат без пречка да го посетат притвореното лице. Повеќе

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОБВРСКА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Согласно Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник број 04/08, 57/10, 35/11, 44/2012 и 43/14) се опфатени и адвокатите како субјекти кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Со оглед на ова, сите адвокати имаат законска обврска задолжително да достават до Комисијата податоци за своите клиенти, а следејќи го списокот на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции или активности кај адвокати. Список на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции или активности кај адвокати Клиентот одбива да се идентификува или кога ќе дознае дека треба да биде идентификуван ја прекинува понатамошната соработка; Клиентот за целите на идентификацијата, употребува лажни или сомнителни документи; Клиентот бара извршување на услуги во кои трансакциите се високи, комплицирани или невообичаени или се одвиваат помеѓу правни лица кои не се деловно поврзани; Клиентот бара извршување на услуги во или кон држави кои се познати по производство и растурање на дрога или држави познати како OFF SHORE земји; Клиентот бара  адвокатот да ја изврши трансакцијата во свое име и за своја сметка, од правни и физички лица кои претпочитаат да останат анонимни; Клиентот бара од адвокатот кога […] Повеќе