С О О П Ш Т Е Н И Е

Адвокатската комора на Република Македонија најостро го осудува нападот со огнено оружје врз нејзин член. Адвокатите ги штитат правата на граѓаните во рамките на законските можности и во ситуација кога, евентуално, клиентот е незадоволен од правната помош тоа треба да биде предмет на законска процедура пред дисциплинските органи на Адвокатската комора на Република Македонија. Овој настан мора да претставува предупредување за пружање на целосна заштита на безбедноста на адвокатите во секој момент кога тоа ќе биде потребно, побарано или ќе постојат индиции дека е потребно.     Повеќе

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години –

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА АДВОКАТУРА – 69 години – На ден 30.05.2014 година, во Конгресната сала 1 во х. Александар Палас во Скопје, се одржаа “Деновите на Македонската адвокатура” со што Адвокатската комора на Република Македонија одбележа 69 години од своето постоење. Овој свечен настан беше одржан во присуство на голем број на гости, меѓу кои г-ѓа Билјана Бришковска Бошкоски – Заменик Министер за правда, г-ѓа Александра Зафировска-Претседател на Републички Судски Совет, г-дин Николчо Николовски, претседател на здружение на судии на РМ, г-ѓа Анета Арнаудовска – директор на Академија за судии и јавни обвинители, г-дин Владимир Панчевски, претседател на Основниот суд Скопје 1, г-ѓа Лидија Гаврилоска – директор на Управата за извршување на санкции, г-дин Славче Трпески – директор на Агенција за катастар и недвижнини, г-дин Игор Димитров, државен советник за нормативно правни и административни прашања при Министерствто за финансии на РМ, г-ѓа Гордана Сусулеска-Итиќ, раководител на Сектор за правни работи при Министерството за финансии на РМ, г-дин Ралф Брет, Амбасадор на Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, г-дин Марко Зврлевски – Републички Јавен Обвинител, г-ѓа Гудрун Елизабет Стеинакер, Адбасадор на Германија во Република Македонија, г-ѓа Резарта Шуц, ракводител на одделот за владеење на правото во Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Македонија, г-ѓа Лесли Џоан Росенберг, програм менаџер на [...] Повеќе

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКА ПРАКСА

За потребите на работната средба на тема “Усогласување на судска пракса“ која е организирана од страна на Здружението на судии на Република Македонија, а во соработка со Адвокатската комора на Република Македонија, потребно е да се достават различни пресуди за иста правна работа, односно примери за неусогласена судска пракса. Сите оние адвокати кои при своето досегашно работење имаат добиено за едно правно прашање различни пресуди, истите да ги достават до Адвокатската комора на РМ, најкасно до вторник 27 мај 2014 година.  Повеќе

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ ДОНЕСЕН БЕЗ ПРЕТХОДНО МИСЛЕЊЕ ОД АКРМ – ПИСМЕНА РЕАКЦИЈА ОД АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Управниот одбор на Адвокатска комора на Република Македонија одржа седница на ден 24.04.2014 година, на која присутните членови едногласно ја донесоа следната   ОДЛУКА Да се издаде писмена реакција во врска со начинот на донесување на Правилникот за начинот на одмерување на казните, објавен во Службен Весник на Република Македонија бр.64 од 17.04.2014 година, со следната содржина:   ПИСМЕНА РЕАКЦИЈА ОД АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Во Службен весник на Република Македонија бр. 64 од 17.04.2014 година, е објавен Правилникот за начинот на одмерување на казните. Адвокатската комора на Република Македонија најостро реагира затоа што Правилникот за начинот на одмерување на казните е донесен од Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, без претходно прибавено мислење од Адвокатска комора на РМ,  кое е задолжително согласно одредбата од член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик (Службен весник на РМ бр.28 од 06.02.2014 година). Имено, согласно член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик, од страна на Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија беше доставена изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казните, и побарано комората да даде мислење за што и беше даден рок од 1 /еден/ работен ден, до 16.04.2014 година (барањето за мислење [...] Повеќе

НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ НА АКРМ ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на 31,03,2014 година на која присуствуваа сите членови на Управниот одбор, едногласно донесе образложена Одлука за давање на негативно мислење за Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој Претседателот на Врховниот суд на РМ го достави до комората врз основа на член 1 од Законот за изменување на Кривичниот законик. Мислењето може да го видите тука : Мислење до Врховен суд на Република Македонија    Повеќе

МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКА КОМОРА ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Од страна на Претседателот на Врховен суд на Република Македонија е доставен до Адвокатска комора на Република Македонија текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните, кој што се донесува по претходно прибавено мислење од Адвокатска комора на Република Македонија. Комората треба да даде мислење најдоцна до 31 март 2014 година. Ги повикуваме адвокатите да достават до Управниот одбор на АКРМ свое мислење. Текстот на Правилникот за начинот на одмерување на казните може да го превземете тука: Правилник за начинот на одмерување на казните. Повеќе

10,02,2014 ГОДИНА – КРАЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ДОСТАВА НА АДВОКАТИТЕ

10,02,2014 ГОДИНА – КРАЕН РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ДОСТАВА НА АДВОКАТИТЕ Почитувани колеги, Согласно Известувањето од Основен суд Скопје 2 Скопје, како и законската обврска предвидена во Законот за парнична постапка член 98 став 4, Ве информираме дека е потребно да поднесете барање за регистрација на електронско сандаче до судот за користење на Системот за електронска достава на документи со прилог тековна состојба, најдоцна до 10,02,2014 година. Истовремено Ве известуваме дека е потребно адвокатите и електронски да се најават на потралот edostava.sud.mk  најдоцна до 10,02,2014 година. Доколку адвокатите не постапат во предвидениот рок спред даденото задолжение, Судот ќе постапува во согласност со член 98 став 8 од ЗПП. Прилог : Известување од Основен суд Скопје 2 за е-достава Повеќе

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА РАСПРАВА ПО ГРАЃАНСКИОТ ЗАКОНИК

До Адвокатската комора на Република Македонија се доставени предлог текстовите на делови од Граѓанскиот законик на Република Македонија, Книга 3 – Облигациони односи и Книга 4 – Наследноправни односи. Ги објавуваме текстовите со повик до сите членови на Адвокатска комора на Република Македонија да се вклучат во јавната расправа со свои предлози за дополнувања и измени на текстот.   Прилог : Работна верзија на Граѓанскиот законик на РМ книга 3 Облигациони односи Работна верзија на Граѓанскиот законик на РМ книга 4 Наследноправни односи     Повеќе

АДВОКАТСКИ РОКОВНИЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

Почитувани колеги, Во тек е подигнување на Адвокатските роковници за 2014 година. Заради избегнување на проблемите со доставата на адвокатските роковници, оваа година адвокатите кои се регистрирани за вршење на адвокатската дејност во Скопје, роковниците треба да ги подигнат од просториите на Адвокатската комора. Останатите колеги кои адвокатската дејност ја вршат во другите градови, истите треба да ги подигнат од адвокатските канцеларии на следните колеги адвокати: БИТОЛА адв. МАРГА СОТИРОСКА ПРИЛЕП адв. ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА РЕСЕН адв. ВЕСНА ПЕЦАЛЕВСКА ОХРИД адв. ЉУБЧО НАУМОВСКИ СТРУГА адв. КЛИМЕ МАРТИНОСКИ КИЧЕВО адв. СПАСЕ СТЕФАНОСКИ ТЕТОВО адв. СИМО ТРИПУНОСКИ ГОСТИВАР адв. ФИЛИП ФИЛИПОСКИ КУМАНОВО адв. ЖИКИЦА СТОИЛКОВИЌ СВЕТИ НИКОЛЕ адв. ЈАНЧЕ ЈАНЕВСКИ ШТИП адв. ЕМИЛ НЕДКОВ КРИВА ПАЛАНКА адв. ВЕСЕЛИН КОЛЕВСКИ КОЧАНИ адв. СВЕТЛАНА КУЗМАНОВА ВЕЛЕС адв. КОСТА НОЈКОВ СТРУМИЦА адв. НИКОЛА ПЕТРОВ РАДОВИШ адв. НИКОЛА КАМЧЕВ ГЕВГЕЛИЈА адв. ГЛИГОР ВЛАХОВ КАВАДАРЦИ адв. ЖИВКО АЈТОВ НЕГОТИНО адв. МАРИНА ДИМИТРОВА ВИНИЦА адв. СЛАВЧО АЛЕКСОВ ДЕЛЧЕВО адв. ДУШКО СИМОВ БЕРОВО адв. ЛИЛЈАНА ПОРТАРСКА ПРОБИШТИП адв. ВЕСНА ВЕСЕЛИНОВСКА Повеќе

ПО БАРАЊЕ НА АДВОКАТСКА КОМОРА НА РМ ВОВЕДЕН ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПОСЕТИ И ВО ЗАТВОР СКОПЈЕ

Барањето поднесено од страна на Адвокатската комора на Република Македонија со цел олеснување на работите со кои се соочуваат адвокатите при остварување на правото на адвокатот на посети на осудените и притворените лица, беше прифатено од страна на надлежните институции,  со воведување на електронски систем за закажување на посети во КПД Идризово. Согласно известувањето кое ни беше доставено од Управата за извршување на санкции при Министерството за правда на РМ, електронскиот систем за закажување на посети сега е воведен и во Затвор Скопје. Посетите во Затвор Скопје ќе се реализираат секој работен ден во периодот од 08,30 до 16,00 часот. Адвокатите, доколку треба да реализираат посета на притворено или осудено лице во Затвор Скопје, посетата најпрвин треба да ја закажат на телефонскиот број: 02/2650-546. Прилог : * Известување од Управата за извршување на санкции за начинот на закажување на посети на притворени и осудени лица * Известување од Затвор Скопје Повеќе