ПРОМОЦИЈА НА ПРЕВОД НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НА ПУБЛИКАЦИЈА “Водич за членот 5 – право на слобода и на безбедност“ и “Извештај од истражувањето – позитивни обврски за земјите – членки според членот 10 за заштита на новинарите и за спречување на неказнивоста“

Адвокатската комора на РМ во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители на РМ, Народното правобранителство на РМ и претставништвото на ИРЗ во Македонија организираат заеднич

Читај повеќе

СЕМИНАР ЗА ОБУКА ВО ВРСКА СО СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И ПРАВОТО НА ПРИВАТЕН ЖИВОТ – СУДСКА ПРАКСА НА ЕСЧП

Адвокатската комора на Република Македонија во соработка и со финансиска поддршка на Советот на Европа и Министерството за надворешни работи на Норвешка, а во врска со проектот за унап

Читај повеќе

ПРИЈАВЕТЕ СЕ НА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА “КРИВИЧНО ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ВО ЕУ”

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка и со финансиска подршка на Иструментот за техничка помош и размена на информации при Европската комисија (TAIEX), како и в

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Боро Тасевски заменик претседател

    Сите членови