ИЗМЕНЕТА ВЕРЗИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

До Адвокатската комора на Република Македонија е доставена изменета верзија на Правилникот за начинот на одмерување на казни заради давање мислење во смисла на член 1 од Законот за изме

Читај повеќе

ОСНОВНА ОБУКА ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА

Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора продолжуваат заеднички да организираат основни обуки за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, ч

Читај повеќе

НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ НА АКРМ ЗА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ

Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на 31,03,2014 година на која присуствуваа сите членови на Управниот одбор, едногласно донесе образложена О

Читај повеќе

ИНФОРМАТОР

Управен одбор

  • Никола Додевски претседател

    Бесим Реџепи заменик претседател

    Марга Сотироска заменик претседател

    Сите членови